جمعه 15 آذر 1398

امور اداری و مالی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:46 ویرایش : ‎1394/07/01 16:40 بازدید: 1571

شرح وظایف

 • نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی
 • تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
 • همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
 • تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
 • اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
 • مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
 • اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
 • رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
 • انجام امور مربوط به انتقالات
 • پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
 • پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
 • بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
 • رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
 • ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
 • رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
 • تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی
 • نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
 • تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
 • تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان
 • تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
 • مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود
 • پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
 • تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
 • تهیه لیست کشیک کارکنان
 • معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
 •  تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات
 • امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات اداری و پیش بینی نیازمندی های سالانه
 • نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
 • اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دولت و ملت همدلی و همزبانی